Polítiques de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95 / 46 / CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3 / 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, GRUP Internovatec SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que disposa el Reglament General de protecció de dades de caràcter personal.

La Política de Protecció de Dades de GRUP Internovatec SL descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable de l’acompliment del marc normatiu i jurisprudencial, sent capaç de demostrar-lo davant les autoritats de control corresponents.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD; en aquest sentit, GRUP Internovatec SL ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 • Responsable del tractament: GRUP Internovatec SL
 • Denominació: GRUP Internovatec SL
 • CIF: B67140434
 • Direcció: Galceran de Pinós 33, 08210, Barberà de Vallès, Barcelona
 • Telèfon: 932998246
 • Correu electrònic: info@internovatec.com

Finalitat del tractament: Per a què farem servir les seves dades?

Totes les dades facilitades pels nostres clients i / o visitants al web de GRUP Internovatec SL o al seu personal, seran incloses en fitxers, automatitzats o no, creats i mantinguts sota la responsabilitat del mateix, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament: Per què necessitem les seves dades?

 1. a) Relació contractual: És la que s’aplica quan contracta algun dels nostres serveis.
 2. b) Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
 3. c) El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza a que li remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.

Destinataris: Amb qui compartim les seves dades?

No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu de l’acompliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir a això.

Comunicació: On podríem enviar les teves dades?

No farem transferències internacionals de les seves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Conservació: Quant de temps mantindrem les teves dades?

Només conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per assolir els fins per als quals van ser recollides. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privadesa i política de cookies.

En aquest sentit, GRUP Internovatec SL conservarà les dades personals un cop acabada la seva relació amb vostè, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.

Un cop bloquejades, les seves dades seran inaccessibles per GRUP Internovatec SL, i no seran tractades excepte per a la seva posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat: Com protegirem les seves dades?

Fem servir tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposades les dades. Tanmateix, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que vostè faci de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzi al nostre web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem a tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-les per verificar-ne el seu compliment.

Els seus drets: Quins drets pot exercir com a interessat?

L’informem que podrà exercir els següents drets:

 1. a) Dret d’accés a les seves dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb ells;
 2. b) Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 3. c) Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);
 4. d) Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 5. e) Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. GRUP Internovatec SL deixarà de tractar les teves dades llevat que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions, quan sigui procedent aquest dret.
 6. f) Dret a la portabilitat de les dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
 7. g) Dret a revocar el consentiment atorgat a GRUP Internovatec SL.

Per exercitar els vostres drets, podeu fer-ho de manera gratuïta escrivint un correu a info@internovatec.com, signant el document de sol·licitud amb el vostre certificat digital o sol·licitant-nos i omplint el formulari de dret corresponent.

Tutela de drets: On pot formular una reclamació?

En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

Seu electrònica: https://www.aepd.es

Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6, 28001, Madrid

Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517

Fer una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Actualitzacions: Quins canvis hi pot haver en aquesta Política de privadesa?

GRUP Internovatec SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el compliment de la mateixa.

A fi de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, GRUP Internovatec SL ha rebut els serveis de consultoria i assessorament per part de ClickDatos.